Bez elektriny či plynu, alebo tečúcej vody a kanalizácie si už nedokážeme predstaviť svoje živobytie. Tieto už neodmysliteľné súčasti našich domácností sprostredkúvajú inžinierske siete, ktoré zabezpečujú prístup všetkých potrebných vedení do našich príbytkov.

Inžinierske siete nazývame aj rozvodnými sieťami. Predstavujú systém rozvodov plynu, elektriny, vody, kanalizácie, teplovodov, prípadne aj prístupových ciest k obydliam. Tieto bývajú realizované nadzemným alebo podzemným vedením.Musia byť naplánované pred vlastnou výstavbou pripojením na verejné rozvody.

Všetky prípojky do verejných sietí sa musia dať uzatvoriť, je potrebné, aby boli označené príslušnosťou ku konkrétnej sieti a boli prístupné. Na prípojkách sú umiestnené aj merače spotreby, ktoré sú pridelené pre každú nehnuteľnosť.